Asset modeling and life cycle assessment for GIS posts

مدل سازی دارایی و ارزیابی چرخه زندگی برای پست های GIS

یک وظیفه مهم فرآیند مدیریت دارایی، ارزیابی سرمایه گذاری دراز مدت و برنامه ریزی منابع دارایی های کامل سیستم قدرت و بررسی هزینه های چرخه عمر انواع مختلف پستها است. محاسبه سرمایه گذاری درازمدت و برنامه ریزی منابع می تواند با استفاده از ابزارهای شبیه سازی دارایی دینامیک، که رفتار آماری گروه کامل دارایی که در مدت زمان 40 تا 60 سال را نشان می دهد انجام شود. نتیجه نهایی ارزیابی سرمایه گذاری کل و هزینه های عملیاتی و همچنین مقایسه سرمایه گذاری های مختلف و استراتژی های نگهداری است.
نرخ جایگزینی انواع دارایی که می توانند با داده های آماری شرح داد، به عنوان مثال توابع چگالی گاوسی، که می تواند از تجربه مدیریت دارایی و یا از گزارش ها منتشر شده به دست آید. بسته به توزیع سن دارایی های نصب شده، تعداد اجزاء جایگزین شده در محدوده زمان شبیه سازی شده می تواند مورد ارزیابی قرار گیرد. در نظر گرفتن قطع برق سالانه و هزینه های نگهداری، هزینه های کل مالکیت را می توان در هر سال بر اساس هزینه ها گروهی متفاوت محاسبه کرد. با در نظر گرفتن هزینه های مختلف به دانش اینکه چه تعداد از اجزاء در سال بر اساس نرخ خرابی (“عمده” و “جزئی”) باید تعمیر و یا جایگزین شوند می رسیم. در اصل ممکن است هزینه های کل را برای یک گروه از تجهیزات ارزیابی کنیم و در نتیجه برای کل سیستم در طول دوره کامل (برای مثال 50 سال) شبیه سازی کنیم.
ارزیابی هزینه چرخه عمر (LCC) شامل سه عنصر اصلی هزینه شامل هزینه خرید، هزینه مالکیت و هزینه نوسازی است. این سه عنصر هزینه بر اساس تجربه بر روی داده های آماری ارزیابی می شوند. با توجه به روش ارزش فعلی، تمام پرداخت ها در آینده از قبیل هزینه مالکیت (هزینه های نگهداری برنامه ریزی شده و غیر برنامه ریزی شده) و هزینه های بازسازی باید به عنوان ارزش فعلی مربوط به سال 0 ارائه گردند، که در آن نرخ بهره 10٪ و نرخ تورم 2.15٪ در هر سال در نظر گرفته می شوند (این ارقام به هر کشور متفاومت هستند) در نهایت، برای ارزیابی کلیه هزینه های چرخه زندگی، هزینه های متفاوت سهام انباشته شده در یک مدت دوره 40 و 50 سال به ترتیب در نظر گرفته شده.

آخرین نظرات