مدل های محاسباتی XGSLab® در مقابل CDEGS®

مدل های محاسباتی XGSLab® در مقابل CDEGS®

معرفی
برنامه XGSLab® شامل ماژول های زیر می باشد:
• ماژول- GSA® (تجزیه و تحلیل سیستم زمین)
• ماژول – GSA_FD® (تحلیل سیستم زمین در دامنه فرکانس)
• ماژول – XGSA_FD® (تجزیه و تحلیل سیستم های روی و زیر زمین در دامنه فرکانس)
• ماژول – XGSA_TD® (تجزیه و تحلیل سیستم های روی و زیر زمین در دامنه زمان)
برنامه CDEGS® (توسط SES & Technologies Ltd کانادا) شامل بسیاری از ماژول ها و به ویژه:
• ماژول MALT®
• ماژول MALZ®
• ماژول HIFREQ®
ماژول های مختلف بر اساس فرضیات مختلف فیزیکی بنا شده اند و هر یک از آنها یک محدوده کاربرد خاص دارد (شرح مفصلی از ماژول های مختلف در اینجا حذف می شود).
مقایسه بین ماژول ها بر اساس فرضیه های مشابه انجام شده است.

آخرین نظرات